Posted on

کاربرد تبلت ها و نقش نرم افزار مدیریت کلاسی

نگرانی اصلی بسیاری از مدارس، در ارتباط با استفاده از تبلت در محیط کلاسی این است که ” فن آوری نوین ” باعث حواس پرتی دانش آموزان با انجام بازی و دیدن شبکه های اجتماعی و سایر کارها در ساعت های درسی می گردد. در نتیجه کار معلمان برای مشغول نگه داشتن و تشویق دانش آموزان به انجام فعالیت های کلاسی دشوار می گردد.
به عنوان یک معلم و کاربر فن آوریهای نوین ، می خواهید اطمینان حاصل کنید که مشغولیت و تعامل دانش آموزان با یکدیگر افزایش پیدا می کند، نه اینکه کاهش پیدا نماید. بنابر این همیشه  می خواهید که توانایی کنترل “محیط یادگیری شبکه ای” را داشته باشید.
نرم افزار مدیریت کلاسی یا Classroom management software ، می تواند به عنوان ابزاری مفید برای کاهش این دسته نگرانی ها به شمار رود و ( در جایی که لازم است ) قادر باشید که کنترل تبلت ها را در محیط کلاسی به دست آورید.

Continue reading کاربرد تبلت ها و نقش نرم افزار مدیریت کلاسی