درک مفهوم URL و Cookies

URL اکثر مردم نمی دانند URL چیست. حتی اغلب هم قادر به خواندن آن نیستند و یا معنی آن را نمی دانند. این حروف و اعداد چه معنی می دهند؟ چه سایتهایی هستند ؟ از طرفی درک مفهوم کوکی هم برای ان ‎ها مشکل است مقاله این هفته برای کمک به درک شما از آنها نگاهی به ساختار URL و cookies دارد. اجازه بدهید که در گام اول نگاهی به