۱۳ دلیل استفاده از برد هوشمند

۱۳ دلیل استفاده از برد هوشمند ابزارهای ارایه مطلب، در حال محبوبیت پیدا کردن در بین مدرسانی است که به اشتراک گذاری ایده ها و اطلاعات شان با گروه های کوچک و بزرگ دانش آموزان تمایل دارند. برنامه های کاربردی تعاملی خواسته مدرسانی است که خواهان مشارکت دادن دانش آموزان شان در روند فراگیری از طریق فن آوری هستند.برد هوشمند وسیله ای است که ترکیبی از این ویژگی ها را