آیا برد هوشمند می تواند یک معلم ضعیف را به معلم خوب تبدیل کند؟

آیا برد هوشمند می تواند یک معلم ضعیف را به معلم خوب تبدیل کند؟ نقش برد هوشمند در آموزش معلم ضعیف کیست؟ معلم ضعیف کسی است که هنوزبه هنر تدریس مسلط نیست . تلاشهای این دسته از معلمان اثر اندکی بر فراگیران دارد.از این جهت که به جای اینکه مهارت یادگیری را به دانش آموزان شان بیاموزد، آن ها را به سمت از حفظ کردن برخی اطلاعات سوق می دهد.برد هوشمند عصای