آیا بردهای هوشمند می توانند جای معلمان را بگیرند؟

آیا بردهای هوشمند می توانند جای معلمان را بگیرند؟ مقدمه : امروزه فناوری های نوین باعث کنار زدن نیروهای انسانی در بخشهایی از صنعت و بخشهای مختلفی نظیر پزشکی ، کشاورزی و غیره می گردند. همیشه این نگرانی وجود دارد که با استفاده از این اختراعات نیروهای انسانی کنار زده شوند و جای آن را روبات ها و دستگاه های پیشرفته بگیرند. همین دستگاه های خود پرداز نمونه عینی مطلب