قابلیت سه بعدی و تفاوت عینک های اکتیو و پسیو (active vs. passive)

گفته می شود که انسان اشیا و اجسام را در سه بعد درک می کند زیرا مغز انسان تصویر واحدی را که از ۲ بعد متفاوت ارائه می شود را با هم ترکیب می کند. این عملکرد به این دلیل است که اساس و پایه سیستم بینایی اطراف چشم است و اینکه هر دوی آنها دقیقا در همان مکان واحد بر روی سر قرار ندارند. بنابراین هر جسمی که دقیقا