زنگ هوشمند/ Bell Minder

زنگ هوشمند/ Bell Minder

  وقتی که صحبت ازمدرسه هوشمند به میان می آید، قطعا ابزارها و وسایل جانبی هم برای تسهیل امورات مدرسه به کار می رود که از جمله می توان از “زنگ هوشمند ” یا ” Bell Minder “نام برد. این موضوع در مراکز آموزشی برای اعلام ساعات شروع و پایان کلاس...