مراحل ریست کردن تایمر لامپ در ویدئو پروژکتور

مراحل ریست کردن تایمر لامپ در ویدئو پروژکتور لازم به توضیح است  که وقتی که لامپ پروژکتوری تعویض می شود. لازم است که شمارش گر ساعت لامپ به عدد صفر برگردانده شود. تنظیم مجدد یا reset کردن فرایند مشکلی نیست. با این وجود ،انجام تنظیمات در هر برند و مدلی تفاوت دارد. لطفاً جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای مدل پروژکتور خود مراجعه کنید. در اینجا به شرح مراحل