گزیده ای از جملات سودمند کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست

گزیده ای از جملات سودمند کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست

منبع تصویر :+ سنگفرش هر خیابان از طلاست نوشتار پیش رو  که برگرفته از کتاب «سنگفرش هر خیابان از طلاست » گزینشی از جملات و عبارات «کیم وو چونگ» نویسنده  شهیر این کتاب و  کسی که پیروزیهای صنعت و بازرگانی امروز کره مدیون سخت کوشانی همانند اوست، می باشد. ایشان در این...