باید ها و نباید های استفاده از پاورپوینت

ممکن است تاکنون به عنوان یک دانشجو ؛ مدرس و یا سخنران تجربه ارائه مطالب با پاورپوینت را پیدا کرده باشید.هر چند که امروزه در انواع جلسات اداری و محیط های تجاری و آموزشی شاهد کاربرد وسیع این نرم افزار بسیار جذاب هستیم. اما بعضی اوقات به درستی نمی توانیم از امکانات آن استفاده کنیم و ارائه خوبی داشته باشیم. گاهی اوقات اطناب مطالب و کاربرد فونت های نازیبا و