آیا کار با برد/تخته هوشمند مشکل است؟

آیا کار با برد/تخته هوشمند مشکل است؟ البته جواب این سوال ممکن است بله و یا خیر باشد. واقعیت این است که ما انسانها نسبت به یادگیری یک کار یا وسیله جدید واکنشهای مثبت یا منفی مختلفی از خود نشان می دهیم. گاهی اوقات این واکنش ها با نگرانی و یا اضطراب همراه است. اگر یادتان باشد،شاید به خاطر داشته باشید که وقتی برای اولین بار در پشت کامپیوتر نشسته