تفاوت های فردی در کلاس

نویسنده : حبیب الماسیان 2 سال قبل

مقدمه  امروزه توجه به تفاوت های فردی فراگیران از نظر میزان استعداد، هوش ، پیشرفت تحصیلی، و قدرت یادگیری از مسائل مهم در  برنامه ریزی آموزشی محسوب می شود. دراین بین ، معلمان توانا کسانی هستند که از قابلیت های‏ دانش‏ آموزان خود آگاهی و شناخت کافی‏ داشته و دانش و تعهد خود، را برای رشد توانمندی های شاگردان خود به کار بسته تا فراگیران‏ بتوانند از این قابلیت ها