آموزش زبان در مدارس با برد هوشمند – بخش دوم

از یک مدرس زبان چه انتظار می رود؟( در تدریس به گروه سنی نوجوان): طبق خصوصیات ذکر شده در بخش قبل، معلمان باید بتوانند تدریس شان را با شرایط کلاسی تطبیق بدهند و به دانش آموزان فرصت دهند تا از فرایند یادگیری لذت ببرند. موارد پیش رو ، پیشنهادات برگرفته شده از اسکات ، یتربرگ ، فیلیپش ، هالی ول و مون است: