000:1دستی0.9 تا 9.0 مترنداردنداردندارد2 ورودی30 تا 300 اینچافقی دستی: ±30 درجه

نمایش یک نتیجه