پرده نمایش دستیدرجه 1180 × 180 سانتی متر (88 اینچ)دستی

نمایش یک نتیجه