پرسشنامه علمی تخته/برد هوشمند

در پژوهش هایی که از پرسشنامه استفاده می شود، اعضای نمونه یا جامعه با پُر کردن پرسشنامه و بازگرداندن آن به پژوهشگر در مصاحبه ای که خود اجرای آن را به عهده داشته اند، شرکت می کنند. به همین دلیل سؤالها و راهنمایی های مربوط به آن باید به اندازۀ کافی روشن و قابل فهم باشند.

در مورد واکنشهای دانش آموزان به استفاده از تخته هوشمند ،به ارایه چند پرسشنامه از تعدادی از مقالات علمی پرداخته ایم. قطعا نتایج این دست پرسشنامه ها به نتایج و مشاهدات علمی و معتبر منجر خواهد شد. آگاهی از واکنشهای دانش آموزان می تواند به برنامه ریزی های بهتر آموزشی و طرح درس اصولی بیانجامد. و از رواج دیدگاه های سلیقه ای در این مورد جلوگیری کند.

پرسشنامه پیش رو از تحقیق زیر برگرفته شده است :

Student Engagement, Visual Learning and Technology: Can Interactive
.Whiteboards Help? By: William D. Beeland, Jr

فعالیت دانش آموزان ،یادگیری تجسمی و فن آوری : آیا تخته های تعاملی می توانند کمک کنند؟

نویسنده هدف از تحقیق خود را تعیین میزان تاثیر استفاده از تخته هوشمند به عنوان یک ابزار آموزشی در مشارکت و فعالیت دانش آموزان در کلاس درس می داند .خصوصا ، این خواسته مد نظر بود که آیا فعالیت دانش آموزان در هنگام استفاده از تخته هوشمند افزایش یافته است . در مجموع ۱۰ معلم مدرسه راهنمایی و ۱۹۷ دانش آموز در این مطالعه شرکت کردند. درهمه ۱۰ کلاس ، معلمان با تخته هوشمند درسی را ارایه دادند. بعد از درس به دانش آموزان نظرسنجی داده شد و بعضی از دانش آموزان پرسشنامه ای را پاسخ دادند. معلمان نیز به نظرسنجی و پرسشنامه پاسخ دادند. نتایج این نظرسنجی و پرسشنامه نشان داد که تمایل شدیدی برای استفاده از تخته های هوشمند تعاملی در کلاس درس وجود دارد.

در این پرسشنامه ۲۰ سوالی ، چهار گزینه برای پاسخگویی وجود دارد که ، پاسخ دهندگان از بین آنها یک گزینه را انتخاب می کنند:

  • کاملا مخالف/Strongly disagree
  • مخالف /Disagree
  • موافق/ Agree
  • کاملا موافق /strongly agree

جهت مشاهده پرسشنامه بر روی عکس ها کلیک فرمایید

 

پرسشنامه 1
پرسشنامه 1
پرسشنامه 2
پرسشنامه 2
پرسشنامه 3
پرسشنامه 3

طرح پرسشنامه علمی درباره برد هوشمند

سایر مطالب مرتبط :

+ + + +

درباره نویسنده :