Posted on

جذابیت نقاشی با تخته/برد هوشمند

نقاشی با برد هوشمند

نقاشی با برد هوشمند 

امروزه استفاده ازبردهای های هوشمند در آموزش نقاشی به یکی از جذاب ترین روش ها تبدیل شده است. مربیان و معلمان می توانند علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها و بخصوص مصرف کاغذ، کودکان و دانش آموزان را به همکاری گروهی ترغیب کنند. به طور مثال هر گروه به ترتیب اولویت از پیش تعیین شده پای تابلو می آیند ودر زمان مشخص شده نقاشی خود را انجام می دهند.
تحقیقی در سال ۲۰۱۱ تحت عنوان Interactive whiteboards, art and young children به بررسی میزان تاثیرگذاری تخته های هوشمند در مهد کودک های نیوزیلند پرداخته است . نتایج تحقیق نشان می دهد که وقتی تخته هوشمند در برنامه هنرهای تجسمی کودکستان بکارگرفته شده ؛ این قابلیت را دارد تا به عنوان ابزاری در جهت ایجاد انگیزه و کمک به کودکان در جهت کسب تجربه استفاده شود. کارآیی دیجیتال تخته های هوشمند تجربه های جدیدی را نسبت به سایر ابزارهای قدیمی در اختیار کودکان قرار می دهد.

Continue reading جذابیت نقاشی با تخته/برد هوشمند