مدیریت زمان و راهکارهای آن

مدیریت زمان یکی از با ارزش‎ترین دارایی های ما زمان است و  قدر دانستن آن همیشه از زبان بزرگان و اندیشمندان به ما گوشزد شده است. وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی          حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی   «حافظ» در واقع نوع نگرش ما به جهان پیرامون تاثیر مستقیمی بر عملکرد ما دارد. زمان چون  آب روان به تندی می گذرد و بر ماست که