مقالات هوشمند سازی و استفاده از بردهای هوشمند در آموزش

به گفته کارشناسان، مدارس هوشمند مدارسی هستند که مبانی توسعه آن ها استفاده از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات است. تفاوت آن ها با مدارس مجازی این است که در این مدارس دانش آموزان باید حضور فیزیکی داشته باشند، اما در مدرسه مجازی(Virtual School)، دانش آموزان از طریق اینترنت ثبت نام کرده و ادامه تحصیل می دهند. آنان با استفاده از این امکان می توانند با معلمان خود ارتباط برقرار کرده و تکالیف خود را دریافت کنند،در نتیجه دانش آموز و معلم می توانند کیلومترها از هم فاصله داشته باشند.

شایان ذکر است که مدارس هوشمند از تجهیزاتی مانند برد هوشمند، ویدئو پروژکتور و یک سیستم رایانه‌ای تشکیل شده اند و از نرم افزارهای خاصی برای این منظور استفاده می گردد که می‌تواند قابلیت‌های آموزشی متنوع و متعددی را برای دانش آموزان و دانشجویان فراهم آورد.

مقالات هوشمند سازی و استفاده از بردهای هوشمند در آموزش:

هوشمند سازی مدارس
هوشمند سازی مدارس

نگرش معلمان مقاطع مختلف آموزشی به استفاده از وایت بردهای هوشمند در آموزش و یادگیری دروس مختلف در مدارس شهرستان اندیمشک

مرتضی بختیاروند

چکیده

در این پژوهش نقطه نظرات معلمان در مورد استفاده از وایت بردهای هوشمند که در کلاس های درس در برنامه هوشمند سازی مدارس نصب شده اند، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش در ۱۵ مدرسه شهرستان اندیمشک که در آنها نصب و راه اندازی وایت بردهای هوشمند به پایان رسیده است و معلمان مشغول به تدریس آن آموزشگاه ها ، آموزش لازم و کافی برای استفاده و به کار بردن وایت بردهای هوشمند در فرایند آموزش و تدریس را کسب کرده اند، انجام گرفته است. ۱۲۱ معلم برای شرکت در این مطالعه دعوت به عمل آمد. داده های این تحقیق با استفاده از پزسش های باز پاسخ جمع آوری شده است. داده های کیفی بدست آمده ، داده های این تحقیق با استفاده از پرسش های باز پاسخ جمع آوری شده است. داده های کیفی به دست آمده با پرسش های باز پاسخ با استفاده از روش های آماری پدیده نگاری (Phenomenon Graphic) تجزیه و تحلیل شده اند، معلمان نظرات مثبت و مصاعدی درباره کاربرد وایت برد هوشمند در امر آموزش داشتند و این نکته را که وایت برد هوشمند در طول کل دوره آموزش در کلاس مورد استفاده قرار گرفته است را بیان کردند. ویژگی خلاق تجسم بصری فکری، (Visualization) به عنوان یک مزیت برجسته توسط معلمان ذکر شده است و در حالی که نیاز توجه به رفع فقدان نرم افزارهای آموزشی مرتبط با سرفصل های آموزشی کتب درسی و مشکلات فنی سیستم های هوشمند به عنوان یکی از معایب عمده وایت بردهای هوشمند بیان شده است .

کلمات کلیدی : وایت برد هوشمند ، برنامه هوشمند سازی مدارس ، دیدگاه های معلمان ، معلمان

دانلود مقاله بالا از سایت های مختلف +++

امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر اهواز ( دانلود)

پژوهش حاضر با هدف بررسی آمادگی دبیرستان های دخترانه اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، به امکان سنجی استقرار مدارس هوشمند از دیدگاه معلمان و مدیران در چارچوب مولفه های نگرش، دانش، مهارت معلمان و مدیران و منابع مالی، زیرساخت و تجهیزات، فرهنگ و عملکرد اداری مدرسه پرداخته است. روش انجام این پژوهش از نوع ترکیبی (کمی و کیفی) می باشد. جامعه آماری تحقیق را معلمان و مدیران دبیرستان های دخترانه شهر اهواز تشکیل می دهد. نمونه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد که ۱۰۰ نفر از معلمان و ۸ نفر از مدیران ناحیه یک اهواز را دربر می گیرد. روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق، دو پرسشنامه، مصاحبه، چک لیست ارزیابی و مشاهده است. روایی محتوایی و صوری این ابزار به تایید چند نفر از اساتید مجرب رسید. پایایی پرسشنامه معلم پس از اجرای مقدماتی بر روی ۳۰ نفر، از طریق آلفای کرونباخ ۰٫۸۹ و پایایی پرسشنامه مدیر پس از اجرا ۰٫۹۴ محاسبه شد. نتایج پرسشنامه، مصاحبه و چک لیست ارزیابی در این پژوهش نشان داد که به طور کلی آمادگی دبیرستان های دخترانه اهواز برای استقرار مدارس هوشمند، از دیدگاه معلمان و مدیران در سطح پایین قرار دارد.

منبع :+   ( دانلود مقاله )

بررسی تأثیر هوشمند سازی مدارس در کیفیت یادگیری دانش آموزان در مقایسه با مدارس سنتی در مقطع ابتدایی شهر تهران

هدف از این پژوهش “بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس درکیفیت یادگیری دانش آموزان در مقایسه با مدارس سنتی در مقطع ابتدایی شهر تهران” است.براساس فرضیات پژوهش،میزان تاثیرنرم افزارهای خودآموزوکمک آموزشی،آزمون های مجازی،محتوای الکترونیکی تولید شده توسط معلم ودانش آموز،تجهیزات تکنولوژی آموزشی،سرویس اینترنت ومحیط های مجازی وتعیین میزان تاثیرپورتال مدرسه در یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران مورد آزمون قرار گرفت.تحقیق حاضر از لحاظ روش جزوتحقیقات توصیفی ( غیر آزمایشی ) از نوع پمایشی است .جامعه آماری این پژوهش مدارس هوشمند مقطع ابتدایی شهر تهران است . بر اساس آمار مندرج در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ جمعا ۲۶۶۷ مدرسه می باشد و نمونه آماری نیز شامل ۸۰ مدرسه مقطع ابتدایی ۵ منطقه جفرافیایی شمال ، جنوب ، شرق ، غرب و مرکز تهران می باشد . ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است که شامل ۲۹ گویه تنظیم گردید . در داده پردازی از آمار توصیفی که شامل جداول فراوانی و درصد و آمار استنباطی شامل آزمون کولمرگروف ، اسمیر نف جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیر ها ، آزمون دو جمله ای برای بررسی سوالات تحقیق مورد مطالعه استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد : نرم افزار های خودآموز و کمک آموزشی ، آزمون مجازی ، محتوای الکترونیکی نولید شده توسط معلم ودانش آموز،تجهیزات تکنولوژی آموزشی وسرویس اینترنت و محیط های مجازی در یادگیری دانش آموزان تاثیر دارد،ولی پورتال مدرسه تاثیری در یادگیری دانش آموزان ندارد.هم چنین با توجه به مقایسه کارنامه های دانش آموزان مدارس هوشمند وسنتی ثابت شد که میانگین نمرات دانش آموزان مدارس هوشمند بالاتر است.

منبع:+

تاثیر هوشمند سازی مدارس بر یادگیری دانش آموزان مدارس

چکیده مقاله:

در این مقاله در صدد این هستیم تا به صورت علمی و با روشی کتابخانه ای تاثیر هوشمند سازی مدارس را بریادگیری دانش آموزان مورد بررسی قرار دهیم.در اواخر قرن بیستم و همچنین در قرن حاضر(بیست و یکم) در بسیاری از محافل علمی و پژوهشی بحث درباره تکنولوژی و فناوری اطلاعات جایگاه ویژه ای دارد. .در ابتدای این مقاله به بررسی هوشمند سازی پرداخته ایم. این مقاله کارکرد های فناوری اطلاعات در حوزه تعلیم و تربیت زیر ذره بین می گیرد.مدارس هوشمند با هدف آماده سازی دانش آموزان برای آینده ایجاد می شود. در مدارس هوشمند کامپیوتر در نحوه ی تدریس و ارزشیابی تاثیر می گذارد و برنامه های درسی را تا حدودی تغییر می دهد. دانش آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را برعهده دارند.و مدارس هوشمند از دستاورد های مهم توسعه فناوری اطلاعات در برنامه آموزش و پرورش است که این امر در آموزش نیز فوایدی به همراه دارد. در بخش پایانی نقش این مدارس و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در یادگیری و آموزش و پرورش پرداخته شده است.

منبع:مرجع دانش

 

تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق، بررسی تاثیر هوشمندسازی مدارس در تعامل با نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارتقاء فرآیند یاددهی یادگیری و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پایه سوم متوسطه بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه­ای است. جامعه آماری، شامل کلیه مدارس هوشمند و عادی شهر تبریز بود. و که به روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای تعداد ۱۲ مدرسه که ۶ مدرسه عادی و ۶ مدرسه هوشمند به تعداد ۳۴۶ نفر به صورت نمونه گیری خوشه­ای انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامه فرآیند یاددهی یادگیری، نگرش به فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودکارآمدی تحصیلی استفاده شد. که دارای روایی و پایایی قابل قبولی بودند، برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)، و t مستقل و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد: که بین فرآیندهای یاددهی و خودکارآمدی تحصیلی مدارس هوشمند و عادی تفاوت وجود دارد. هم­چنین بین اثر تعامل مدرسه و نوع نگرش به فناوری بر خودکارآمدی تحصیلی تفاوت وجود دارد. اما بین فرآیند یادگیری در مدارس و اثر تعامل مدرسه و نوع نگرش به فناوری فرآیند یاددهی یادگیری در مدارس هوشمند و عادی تفاوت معنی داری از نظر آماری وجود ندارد. دانلود مقاله+

منبع:+

بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر هوشمندسازی مدارس و ارائه مدل مفهومی مناسب

چکیده مقاله:

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و به روش توصیفی- پیمایشی به منظور شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر هوشمندسازی مدارس انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، معاونین آموزشی و دبیران مدارس دخترانه دوره متوسطه ۲ منطقه ۱۳ شهر تهران در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ است که بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی با استفاده از جدول مورگان تعداد ۱۹۶ نفر آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از پرسش‌نامه استاندارد در مقیاس لیکرت با پنج گزینه (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) که (یک) کمترین اهمیت و (پنج) بیشترین اهمیت است تنظیم گردید و مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله از اجرای آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، t  تک نمونه‌ای، ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن، تحلیل عاملی تائیدی، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس و… یک مدل مفهومی از مؤلفه‌های مؤثر در هوشمندسازی مدارس که شامل: برنامه‌ریزی‌های آموزشی، بسترسازی فرهنگی، امکانات و منابع مالی و آموزش نیروی انسانی است ارائه شده است. در پایان پیشنهادهایی جهت اجرای این مدل مفهومی در راستای بهینه‌سازی طرح هوشمندسازی مدارس ارائه شده است.

کلیدواژگان : مؤلفه‌های مؤثر؛ هوشمندسازی؛ مدل مفهومی

منبع: +

Iranian Teachers’ Attitudes towards the Use of Interactive Whiteboards in English Language Teaching Classrooms

 

Abstract This study explored the attitudes of Iranian teachers about utilizing Interactive White Boards (IWBs) in EFL classrooms. The main goal of this paper was to evaluate teachers’ beliefs about IWB use and frequency of IWB usage in Iranian schools. To achieve this aim, 174 EFL teachers who used IWB for instruction from different educational levels (grade 6 to 11) participated in this study. A questionnaire consisting of 22 questions was developed by the teacher researcher based on an extensive literature review on related instructional theories and models. The questionnaire was distributed to the English teachers through both paper and email. Teachers’ beliefs and attitudes about the IWB use were studied with respect to four main themes: instructional effects, motivational effects, usability, and frequency. The findings of this study indicated that Iranian EFL teachers hold positive attitudes towards the effects of IWB use in their classrooms in general. It was also found that the more teachers frequently use IWBs, the more they improve their IWB competencies. Keywords: Interactive Whiteboard (IWB), teacher attitude, teaching environment, EFL classroom

Source :+

سایر مطالب مرتبط:

درباره نویسنده :

مترجم و نویسنده مطالب آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *