سایر فایل ها و یا پوشه ها به صورت آیکون هایی در جدول زیر نمایش داده می شوند