پایه پروژکتور ۶۰-۱۰۰ سانتی متر

پایه پروژکتور ۶۰-۱۰۰ سانتی متر