پایه پروژکتور ۱۰۰-۱۸۰ سانتی متر

پایه پروژکتور ۱۰۰-۱۸۰ سانتی متر