تصویر تفاوت ویدئو پروژکتور دارای بُرد کوتاه (short throw) با ویدئو پروژکتور دارای بُرد معمولی (regular throw)

تصویر تفاوت ویدئو پروژکتور دارای بُرد کوتاه (short throw) با ویدئو پروژکتور دارای بُرد معمولی (regular throw)