تصویر نحوه محاسبه نسبت پرتاب (throw ratio)

تصویر نحوه محاسبه نسبت پرتاب (throw ratio)