مشخصات اصلی ویدئوپروژکتور NEC-M403X

مشخصات اصلی ویدئوپروژکتور NEC-M403X