آشنایی با کارکنان شرکت ایمن پردازش


Mostafa Imen


Ali Tavakoli


Ali Sajjadi


Danial Kavyani


Mitra Rezaei


Shahriyar Sadeghi


Mojtaba Biglari


Faeze Hoseini


 


Masoud Ghiyasi


Cobra Nezamdoost


Amir Arefpour


 

Nader Hazer


Ali parvaneh


Maryam Davari